Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την ALPHA INSURANCE, τις υποχρεώσεις και ποσά αποζημιώσεων

Στις 4/3/2018 η Εποπτική Αρχή Δανίας αποφάσισε την αναστολή νέας παραγωγής-εργασιών της ALPHA INSURANCE. Η διοίκηση της Eurostatus Α.Ε. στις 5/3/2018 ενημέρωσε συνεργάτες και πελάτες για όλα. Στις 8/5/2018 ανακοινώθηκε η πτώχευσή της. «Η διοίκηση της Eurostatus Α.Ε., ενεργώντας άμεσα και αποτελεσματικά με τους νομικούς συμβούλους της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και το Ταμείο Εγγυήσεων της Δανίας, κατορθώνει να διασφαλίσει τη συνέχιση της ασφαλιστικής κάλυψης των ασφαλισμένων για 3 (τρεις) επιπλέον μήνες μετά τη λήξη των εργασιών της ασφαλιστικής και μάλιστα όχι μόνο για την αστική ευθύνη, αλλά και για τις συμπληρωματικές καλύψεις, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στην ελληνική ασφαλιστική αγορά». Από 9/5/2018 έως 11/6/2018 γίνονται ενημερώσεις και πληροφόρηση με ανακοινώσεις και επικαιροποιήσεις της ιστοσελίδας www.eurostatus.gr προς όλους τους ασφαλειολήπτες στην Ελληνική επικράτεια και προς το καταναλωτικό κοινό. Στις 20/8/2018 η Eurostatus συνάπτει συμφωνία με το Επικουρικό Κεφάλαιο Δανίας για την πληρωμή εκκρεμών και τρεχουσών ζημιών. Το Ταμείο Εγγυήσεων της Δανίας και η Eurostatus Ασφάλειες Α.Ε. συνάπτουν σύμβαση με την οποία αναθέτουν στην Eurostatus τη διαχείριση ζημιών αλλά και καταβολή αποζημιώσεων που άρχισαν στις 23/8/2018 (ένα μήνα μετά τη λήξη ισχύος των ασφαλιστηρίων 22/7/2018). Στις 23/8/2018, άνθρωποι της Eurostatus, για πρώτη φορά στα ασφαλιστικά χρονικά της Ελλάδας, ξεκινά η πλήρης καταβολή στο ακέραιο όλων των αποζημιώσεων των εκκρεμουσών και τρεχουσών ζημιών. Την 1η/2/2021, «το συνολικό ποσό ανερχόταν σε 8 (οκτώ) εκατ. ευρώ, το οποίο έχει καταβληθεί στο σύνολό του πλην τρεχουσών νομικών υποθέσεων, οι οποίες και θα καταβληθούν με την έκδοση σχετικών δικαστικών αποφάσεων».