<

Όροι χρήσης

Η εταιρεία «EUROSTATUS ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Α.Ε.», δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα, www.eurostatus.gr,με σκοπό την αναζήτηση, ενημέρωση και παροχή υπηρεσιών στους επισκέπτες/χρήστες της, σχετικά με τις δυνατότητες ασφάλισης και επιλογής ασφαλιστικών προγραμμάτων της εταιρείας. Σκοπός του παρόντος είναι η παράθεση των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας www.eurostatus.gr. Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου συνιστά ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των όρων χρήσεως, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους όρους χρήσης, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να εγκαταλείψει το διαδικτυακό τόπο και να μην προβεί σε περαιτέρω χρήση του. Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου www.eurostatus.gr έχει μελετήσει, κατανοήσει, αποδεχθεί πλήρως τους κατωτέρω όρους και αναγνωρίζει ότι δεσμεύεται από αυτούς σε κάθε επίσκεψη σε αυτόν. Η «EUROSTATUS ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Α.Ε.» έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες όρους, ανακοινώνοντας τις εκάστοτε τροποποιήσεις μέσω του διαδικτυακού τόπου www.eurostatus.gr.

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Με την επιφύλαξη των συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων, όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου www.eurostatus.gr, όπως ενδεικτικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, σχέδια, κείμενα, φωτογραφίες, υπηρεσίες κλπ. αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της «EUROSTATUS ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Α.Ε.»και διέπεται από τις σχετικές ελληνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.eurostatus.gr με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της «EUROSTATUS ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Α.Ε.».

Β. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Η «EUROSTATUS ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Α.Ε.» καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.eurostatus.gr να είναι ακριβείς, σαφείς, πλήρεις και επίκαιρες. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, η «EUROSTATUS ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Α.Ε.» δεν ευθύνεται για λάθη, παραλείψεις ή οποιεσδήποτε ελλείψεις που αφορούν στις πληροφορίες για καθυστερήσεις, διακοπές ή αδυναμία μετάδοσης πληροφοριών ή για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη εξ αιτίας ή εξ αφορμής της χρήσης των πληροφοριών αυτών. Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται η «EUROSTATUS ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Α.Ε.», ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας.

Γ. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι επισκέπτες/χρήστες του Δικτυακού μας τόπου οφείλουν αφενός μεν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου. Επίσης, οφείλουν να συμπεριφέρονται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής τους και χρήσης του Δικτυακού μας τόπου, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών ΙΝΤΕΡΝΕΤ). Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Δικτυακό μας τόπο ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τους επισκέπτες/χρήστες ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής τους ευθύνης.

Δ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες μέσω του Δικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε επενδυτικής ή άλλης πράξεως με οικονομικό αποτέλεσμα, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης κατά τα ως άνω οριζόμενα. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι απλώς ενημερωτικό και δεν είναι ασφαλιστικοί όροι, έτσι οι καλύψεις, τα όρια, οι απαλλαγές και οι εξαιρέσεις τους αναφέρονται μόνο στα αντίστοιχα ασφαλιστήρια συμβόλαια της «EUROSTATUS ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Α.Ε.».

Ε. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Η «EUROSTATUS ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Α.Ε.»σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για το Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο της. Ως εκ τούτου η «EUROSTATUS ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Α.Ε.»δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν αποθετικές ζημίες ή διαφυγόν κέρδος, άμεση ή έμμεση ζημία, λήψη απόφασης, διενέργεια ή μη χρηματιστηριακής ή άλλης επενδυτικής συναλλαγής προερχόμενη από την χρήση του Δικτυακού της τόπου. H «EUROSTATUS ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Α.Ε.» δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια στη διαβίβαση πληροφοριών και/ή εντολών από τον χρήστη, παρεμβολές, πλαστοπροσωπία, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο της «EUROSTATUS ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Α.Ε.» ή/και των υπαλλήλων της. Η «EUROSTATUS ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Α.Ε.» έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια της παροχής των υπηρεσιών και την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών που αφορούν τους χρήστες της ιστοσελίδας. Ωστόσο δε φέρει καμία ευθύνη αν παρά την άσκηση της δέουσας επιμέλειας παραβιασθεί το απόρρητο των πληροφοριών αυτών.

Ζ. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η παρούσα σύμβαση όρων χρήσης διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε δικαστήρια για την ερμηνεία των παρόντων όρων, καθώς και την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από την παρούσα σύμβαση όρων χρήσης, ορίζονται αποκλειστικά αρμόδια τα δικαστήρια της Αθήνας. Εάν κάποιος όρος από τους παρόντες κριθεί αντίθετος προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει να ισχύει χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων.